Dołącz do:

mediclub

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Trenuj z nami w wakacje za 1 zł!”

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Akcji „Trenuj z nami w wakacje za 1 zł (zwanej dalej „Akcją”).
 2. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez „Klub” – PREMIUM FITNESS & GYM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-162), ul. Jana Długosza 74, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000948273; NIP: 9571009631, REGON 220706729 udostępniający obiekty sportowo-rekreacyjne typu fitness o nazwie Premium Fitness & Gym, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Regulamin Akcji dostępny jest w każdym Klubie Premium Fitness & Gym oraz na http://premiumgym.pl/. Akcja dotyczy wszystkich Klubów Premium Fitness & Gym.
 4. Akcja dotyczy wszystkich osób, które nigdy wcześniej nie korzystały z usług Organizatora oraz obecnych Klubowiczów. Każda z osób biorących udział w Akcji zwana będzie dalej „Uczestnikiem”. Uczestnik Akcji ma prawo do nabycia karnetu do Premium Fitness & Gym na zasadach określonych poniżej.
 1.  

Czas trwania Akcji oraz warunki uczestnictwa

 1. Akcja trwa od 10 października do 14 października 2022 r.
 2. Skorzystanie przez Uczestnika z Akcji jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Klubowicza Premium Fitness & Gym, dostępnego w klubach
 3. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie możliwe jest przez ograniczony okres, wskazany w punkcie II.1 powyżej, nabycie karnetu umożliwiającego korzystanie z klubu fitness Organizatora w promocyjnej cenie.
 4. Promocyjne karnety nabywane przez Uczestnika w ramach Akcji są karnetami okresowymi:
  Karnet 6 – miesięczny – pierwszy miesiąc za 1 zł, po tym okresie 119 zł miesięcznie.
  Karnet 12-miesięczny – pierwszy miesiąc za 1 zł, po tym okresie 109 zł miesięcznie.
 1. W przypadku skorzystania z promocyjnego karnetu wymagane jest podpisanie umowy sieciowej.
 2. Podpisanie umowy sieciowej następuje podczas zakupu promocyjnego karnetu w jednym z klubów Organizatora Akcji lub on-line
 3. Promocja obowiązuje podczas zakupu karnetu, w okresie trwania Akcji, w Recepcji klubu Organizatora
 4. Każda osoba korzystająca z Akcji, a nie korzystająca wcześniej z usług Organizatora i nie posiadająca karty członkowskiej, przy wykupieniu karnetu uiszcza opłatę za kartę członkowską w wysokości 29 zł.
 5. Karnet zakupiony w ramach Akcji jest karnetem na czas określony.
 6. Promocje nie łączą się ze sobą.
 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zasady wypowiadania karnetu, jego cedowania oraz zawieszania określa Regulamin Premium Fitness & Gym dostępny na stronie https://premiumgym.pl i w klubach.
 8. Każdy Uczestnik Akcji może nabyć tylko jeden karnet promocyjny

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, oraz Regulamin Klubowicza są jedynymi dokumentami mającymi wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Akcji.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Akcji Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
 4. Każdego Uczestnika Akcji obowiązują wszelkie ogólne zasady przewidziane dla Klubowiczów Premium Fitness & Gym opublikowane na stronie www.premium.pl w tym w szczególności zawarte w Regulaminie Klubowicza.