Dołącz do:

mediclub

Regulamin Premium Fitness & Gym

I. Definicje. 
1. „Klub” – PREMIUM FITNESS & GYM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-162), ul. Jana długosza 74, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000948273; NIP: 9571009631, REGON 220706729 udostępniający obiekty sportowo-rekreacyjne typu fitness o nazwie Premium Fitness & Gym.
2. „Umowa o Korzystanie z usług klubu”- dalej „Umowa”- umowa o świadczenie usług zawierana na czas oznaczony przez Klubowicza oraz Klub, której przedmiotem jest udostępnienie przez Klub infrastruktury rekreacyjnej i zajęć dostępnych w ramach oferty Klubu właściwych dla danego rodzaju karnetu.. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Umowy i jest udostępniany na stronie www lub w recepcji Klubu
3. „Wynagrodzenie” – opłata miesięczna należna Klubowi wnoszona przez Klubowicza zgodnie ze stawkami określonymi w Umowie, ustalana w dacie zawarcia Umowy na podstawie aktualnego Cennika Klubu lub aktualnej oferty promocyjnej, płatna w dniu zawarcia Umowy (pierwsza opłata), a za kolejne okresy miesięczne w terminie określonym w Umowie.
4. „Klubowicz” – osoba fizyczna (osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba, która ukończyła 16 rok życia i przedstawiła pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu), która zawarła Umowę o Korzystanie z usług Klubu.
5. „Firma” – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna, która zakupiła na rzecz Klubowicza karnet upoważniający do korzystania z usług świadczonych przez Klub.
6. „Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia usług w Klubie; stanowi on integralną cześć Umowy. W razie sprzeczności postanowień między Regulaminem, a Umową stosuje się postanowienia Umowy.
7. „Karta klubowa” – imienna (wraz ze zdjęciem wykonanym na potrzeby systemu komputerowego i tam przechowywana w celu identyfikacji Klubowicza) karta warunkująca i umożliwiająca Klubowiczowi wstęp do Klubu oraz dostęp do usług wykupionych w ramach wybranego rodzaju abonamentu (typu karnetu), wydawana Klubowiczowi po podpisaniu Umowy (najpóźniej przed pierwszym wejściem do Klubu)
8. „Zamrożenie” – Płatne zawieszenie członkostwa Klubowicza. Wysokość opłaty może być zmienna w zależności od lokalizacji Klubu. Wysokość opłaty jest zapisana w „umowie o korzystanie z usług”. Zamrożenie jest dokonywane na wniosek Klubowicza i może być dokonywane wielokrotnie podczas trwania umowy. Każde zamrożenie trwa jeden okres rozliczeniowy (miesiąc).

II. Zakres usług świadczonych przez Klub.
1. W ramach Umowy i po uiszczeniu pierwszej opłaty i opłaty członkowskiej (aktywacyjnej) zgodnej z wybraną formą uczestnictwa (członkostwa), Klub oferuje Klubowiczom dostęp do infrastruktury Klubu i dostęp do usług rekreacyjno-sportowych, których ilość i rodzaj uzależniony jest od typu (rodzaju) wykupionego karnetu.
2. Rodzaje usług, typy karnetów oraz ich ceny uzgadniane są z Klubowiczem po poznaniu przez dział sprzedaży potrzeb Klubowicza.
3. W ramach poszczególnych karnetów wyróżnia się:
3.1) zajęcia indywidualne (korzystanie z nich nie wymaga uprzedniej rezerwacji miejsca):
– Strefa Siłowa (siłownia),
– Strefa Cardio
– Strefa Saun i wypoczynku – czynna w ustalonych godzinach – zakres oraz dostępność mogą być różne w poszczególnych lokalizacjach.
3.2) zajęcia grupowe – korzystanie z nich wymaga uprzedniej rezerwacji miejsca. Ilość miejsc na zajęciach grupowych jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy i grafik zajęć dostępne są w recepcji Klubu lub on line. Należy jednak pamiętać o konieczności odwołania rezerwacji w razie niemożności przyjścia, tak by inny uczestnik mógł skorzystać z zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do blokady opcji rezerwacji dla osób, które zapisane nie przyjdą i nie odwołają rezerwacji w ustalonym terminie tj. minimum 2 godziny przed początkiem zajęć, na które Klubowicz dokonał zapisu. Aby system odnotował wejście na zajęcia i zaliczył je jako odbyte należy w punkcie Obsługi Klienta odnotować wejście za pomocą karty klubowej nie później niż 10 minut przed zarezerwowanymi zajęciami.
4. Klubowicz w zależności od zakresu oferty przypisanej dla wybranego przy podpisaniu umowy rodzaju karnetu otrzymuje prawo do korzystania z zajęć oraz stref objętych ofertą adekwatną do wykupionego członkostwa.
5. Poza usługami przypisanymi w ramach oferty do poszczególnych typów karnetów, Klubowicz może korzystać z usług i kupować towary znajdujące się w ofercie sprzedażowej Klubu.

III. Zasady uczestnictwa.
1. Osoba zainteresowana korzystaniem z usług Klubu zobowiązana jest zawrzeć umowę z Klubem. Zawarcie umowy z Klubem równoznaczne jest z:
-udostępnieniem wizerunku poprzez wykonanie zdjęcia systemowego, które będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach weryfikacyjnych,
– akceptacją warunków przedstawionych Klubowiczowi w Regulaminie i zasad obowiązujących w Klubie;
2. W przypadku osób niepełnoletnich do zawarcia Umowy potrzebna jest pisemna zgoda opiekuna prawnego. Osoby poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z usług Klubu.
3. Klubowicz zobowiązany jest uiścić opłaty zgodnie z zawartą umową, w tym opłatę członkowską oraz przynajmniej za pierwszy okres rozliczeniowy; opłaty uzależnione są od rodzaju karnetu i wersji członkostwa na jakie zdecydował się Klubowicz.
4. Przed przystąpieniem do korzystania z zajęć – Klubowicz zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami obsługi urządzeń (dostępnymi bezpośrednio u obsługi Klubu lub bezpośrednio na urządzeniach).
5. Jeżeli w ofercie klubu zostanie wprowadzona usługa polegająca na możliwości nieodpłatnego, jednorazowego skorzystania z usług Klubu („Wejście VIP”), wówczas osoba korzystają z takiego wejścia będzie zobowiązana podać swoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres e-mail i nr tel. kontaktowego w celu zaznaczenia przez Klub faktu skorzystania z ww. usługi oraz zobowiązana będzie przestrzegać Regulaminu.
6. Klubowicz zobowiązany jest do terminowej zapłaty Wynagrodzenia tj. opłat miesięcznych w wysokości i terminach wskazanych w Umowie.
7. W przypadku powstania zaległości w zapłacie Wynagrodzenia, Klub dokonuje zawieszenia członkostwa bez dodatkowego zawiadamiania Klubowicza oraz wstrzymuje się dostęp do usług Klubu do czasu opłacenia zaległych i bieżących opłat miesięcznych należnych zgodnie z warunkami Umowy. W takim przypadku Klubowicz może nie zostać wpuszczony przez pracowników Klubu do Klubu do czasu uregulowania powstałego zadłużenia.
8. Klubowicz jest zobowiązany do korzystania z zakupionego karnetu wyłącznie do celów prywatnych. Zakazane jest korzystanie z Klubu w celu prowadzenia w oparciu o wykupiony karnet działań komercyjnych (w tym treningów personalnych z klientami Klubu). W przypadku naruszenia tego zobowiązania, po wyjaśnianiu sprawy z Klubowiczem, umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresów wypowiedzenia.

IV. Zasady uczestnictwa – Firmy oraz Partnerzy.
1. W razie podpisania Umowy przez Firmę, Klub wydaje Karty klubowe wyłącznie na rzecz imiennie oznaczonych osób trzecich – wskazanych przez Firmę.
2. Osoby te przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu zobowiązane będą zapoznać się z Regulaminem i wyrazić zgodę na jego postanowienia.
3. Osoby trzecie – oprócz Regulaminu Klubu – zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny panujących w Klubie. Osoby te ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy na terenie Klubu na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. W razie odmowy wyrażenia zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu – Klub nie będzie zobowiązany do wpuszczenia danej osoby na teren Klubu.
5. W okresie trwania Umowy z Firmą zmiana danych osób uprawnionych do korzystania z Usług Klubu może nastąpić tylko ze skutkiem na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego przewidzianego w Umowie, następującego po miesiącu w którym Klub otrzymał stosowną prośbę od Firmy i wyłącznie w ramach limitów osób przewidzianych w Umowie, jaką Firma zawarła z Klubem.
6. Koszty związane z anulowaniem ważności dotychczasowych Kart klubowych oraz wydaniem nowych – w cenie aktualnie obowiązującej w Cenniku Klubu jak dla kart zagubionych – ponosi Firma. Należność z tego tytułu zostanie doliczona do najbliższej faktury rozliczeniowej.
7. Do zasad uczestnictwa Klubowiczów wskazanych w Umowie z Firmą stosuje się pozostałe postanowienia Regulaminu.
8. Karty Benefit Systems (Mulitisport) , FitProfit, Medicover Sport, BeActiv i inne są akceptowane tylko pod warunkiem współpracy Klubu z wyżej wymienionymi firmami. Posiadaczy tych i innych kart obowiązuje niniejszy regulamin, co jest usankcjonowane umowami z firmami wydającymi powyższe karty. Klub zastrzega sobie prawo do założenia faktu, iż osoby posiadające w/w karty zostaną poinformowane o regulaminie przez firmy wydające karty.

V. Infrastruktura i bezpieczeństwo.
1. W zakresie bezpieczeństwa i higieny korzystania z infrastruktury i usług Klubu klubowicze stosują się do postanowień Regulaminu, zarządzeń porządkowych publikowanych / wywieszanych na terenie Klubu oraz do zaleceń obsługi i instruktorów Klubu.
2. Klubowicz zobowiązany jest do zachowania podstawowych zasad higieny i utrzymywania porządku zarówno na salach ćwiczeń, wellness, szatniach, jak i w pomieszczeniach sanitarnych.
3. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez pracowników Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji, bądź informacji.
4. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, sterydów, środków dopingujących i innych środków odurzających; przynoszenia alkoholu, środków narkotyków i innych środków odurzających na teren Klubu; przebywania na terenie Klubu w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
5. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, bądź uszkodzenia lub zniszczenia mienia.
6. Zabrania się wprowadzania do Klubu zwierząt.
7. Konsumpcja jest dozwolona wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Na terenie pomieszczeń przeznaczonych do ćwiczeń możliwe jest spożywanie napojów zakupionych w klubie lub przyniesionych przez Klubowiczów.
8. W saunie poza obowiązkiem stosowania się do jej regulaminu obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z przyborów do golenia. Zabrania się także polewania kamieni i pieca wodą lub innymi płynami. Polewanie takie może doprowadzić do zniszczenia urządzeń grzewczych. Osoby nie stosujące się do zakazu zostaną obciążone kosztami naprawy oraz ze skutkiem natychmiastowym zostanie z nimi rozwiązana umowa członkowska.
9. Jeżeli Klubowicz nie stosuje się do postanowień Regulaminu, poleceń trenera lub kierownictwa Klubu w zakresie bezpieczeństwa i higieny korzystania z Klubu, będzie zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia Klubu.

VI. Godziny otwarcia. Wybór zajęć.
1. Klub otwarty jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach podanych w siedzibie Klubu.
2. W przypadku organizowania przez Klub imprez okolicznościowych lub w okresach poprzedzających tzw. „długie weekendy” lub okresy poprzedzające dni ustawowo wolne od pracy – godziny otwarcia Klubu mogą ulec zmianie.
3. Informacja o nowych, zmienionych godzinach otwarcia Klubu będzie umieszczona z odpowiednim wyprzedzeniem w siedzibie Klubu, na jego stronie internetowej lub zostanie przesłana mailem. Okresowa zmiana godzin otwarcia Klubu nie wymaga zmiany Regulaminu.
4. Z usług Klubu, można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień przypisanych do wykupionego typu karnetu, we wszystkie dni otwarcia Klubu, w godzinach otwarcia, z dowolną częstotliwością i dowolnie długo (chyba, że dany typ karnetu zawiera ograniczenia czasowe dotyczące godziny wejścia lub godziny wyjścia z Klubu).
5. Klubowicz w okresie przebywania w Klubie może korzystać z urządzeń, które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych Klubowiczów.
6. Klubowicz w okresie przebywania w Klubie może korzystać z zajęć grupowych, na które zapisał się przed ich rozpoczęciem, o ile w ramach limitów uczestników były jeszcze wolne miejsca. O możliwości zapisów na zajęcia grupowe decyduje kolejność zgłoszeń, chyba że w opisie zajęć wskazano inne kryteria (np. stopień zaawansowania Klubowicza, ukończenia zajęć w stopniu poprzedzającym poziom, na który Klubowicz aplikuje).
7. Klub (lub jego część) może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej.
8. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Klubowiczów z odpowiednim wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. Jednocześnie, zarówno w przypadku planowanych jak i nie planowanych zamknięć Klubu, Umowa zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Klub był nieczynny bez obowiązku zapłaty dodatkowych opłat po stronie Klubowicza.

VII. Wstęp.
1.Klubowicz przed wejściem do Klubu zgłasza swoje przybycie w recepcji Klubu.
2. Wstęp do Klubu możliwy jest wyłącznie po okazaniu przy wejściu do Klubu (pracownikowi recepcji) Karty klubowej lub Partnerskiej.
3. W celu weryfikacji danych Klubowicza z danymi umieszczonymi na Karcie klubowej lub Partnerskiej pracownik recepcji może żądać okazania do wglądu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
4. Po przeprowadzeniu identyfikacji Klubowicza, otrzymuje on zezwolenie od pracownika Recepcji na wstęp do obiektu.
5. Klub akceptuje również karty partnerskie (patrz: Zasady uczestnictwa – firmy).
6. W zależności od przyjętego rozwiązania w danej lokalizacji mogą obowiązywać różne systemy obsługi szafek. Mogą to być:
A) System kłódkowy. W takim rozwiązaniu obowiązuje system zamykania szafek na kłódkę. Klubowicz może posiadać swoją kłódkę, zakupić lub wypożyczyć kłódkę w Klubie zgodnie z aktualnym cennikiem.
B) System kluczykowy. W takim rozwiązaniu po przeprowadzeniu identyfikacji Klubowicza, otrzymuje on od pracownika Recepcji kluczyk dostępu do szafki ubraniowej. Klubowicz zobowiązany jest zamknąć szafkę po zdeponowaniu w niej własnych rzeczy i upewnić się, że szafka została prawidłowo zamknięta. Klubowicz zobowiązany jest opróżnić szafkę ze swoich rzeczy przed opuszczeniem Klubu.
7. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn będzie konieczne awaryjne otworzenie szafki z winy Klubowicza zostanie on obciążony opłatą cennikową w wysokości 50 zł.
8. Klubowicz zobowiązany jest zamknąć szafkę po zdeponowaniu w niej własnych rzeczy i upewnić się, że szafka została prawidłowo zamknięta. Klubowicz zobowiązany jest opróżnić szafkę ze swoich rzeczy przed opuszczeniem Klubu oraz pozostawić szafkę w stanie umożliwiającym dalsze z niej korzystanie.
9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie Klubu. Jednocześnie z uwagi na brak możliwości zapewnienia ochrony, specyfikę działalności oraz rotację Klubowiczów Klub nie przyjmuje na przechowanie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych, dokumentów zawierających dane osobowe, cennych przedmiotów i przedmiotów mających wartość naukową i artystyczną.
10. Rzeczy Klubowiczów pozostawione w szafkach ubraniowych będą po zakończeniu każdego dnia usuwane z szafek, a jeżeli nie zostaną odebrane na wezwanie Klubu (o ile znana będzie tożsamość właściciela), mogą zostać protokolarnie rozdysponowane na koszt i ryzyko osoby, która taką zawartość pozostawiła jako uznane za porzucone w trybie art. 180 kc. Klub jest uprawniony do naliczenia opłaty w kwocie 50 zł za usunięcie i przechowywanie rzeczy pozostawionych w szafkach.
11. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka lub kłódki wypożyczonej Klubowicz będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty w kwocie 29 zł.
12. Klub może odmówić wstępu na teren Klubu osobom, których zachowanie, bądź ubiór może być uznany za nieodpowiedni.
13. W Klubie nie dopuszczalne jest używanie nieprzyzwoitych czy obraźliwych słów oraz jakichkolwiek form przemocy.
VIII. Zasady dotyczące kart klubowych.
1. Karta klubowa jest imienna i przypisana tylko do jednej osoby. Nie może być udostępniania osobom trzecim.
2. Posłużenie się Kartą klubową przez osobę trzecią – po wyjaśnieniu sprawy z Klubowiczem w przypadku zawinionego przez Klubowicza naruszenia Regulaminu, może prowadzić do anulowania Karty klubowej.
3. Koszty związane z anulowaniem ważności Karty klubowej oraz wydaniem nowej – w cenie aktualnie obowiązującej w Cenniku Klubu – ponosi Klubowicz, który dopuścił się zawinionego naruszenia Regulaminu.
4. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu Klubu.
5. Wydanie nowej Karty w zamian za zgubioną, zniszczoną następuje po uiszczeniu opłat za duplikat Karty w wysokości określonej w aktualnym Cenniku Klubu.

IX. Uczestnictwo w zajęciach.
1. Klubowicze ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nich na terenie Klubu.
2. Klubowicz korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania Klubu na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
3. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać pięciu osób.
4. W przypadku zajęć grupowych z instruktorem, Klubowicz jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie. W przypadku spóźnienia, z uwagi na komfort i bezpieczeństwo pozostałych uczestników zajęć instruktor będzie miał prawo odmówić zgody na wejście Klubowicza na dane zajęcia.
5. Klubowicze zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym w szczególności zakrytego obuwia sportowego, koszulek typu T- shirt oraz własnych ręczników.
6. Klubowicze w Strefie Siłowej, Cardio oraz na niektórych zajęciach grupowych (szczególnie z wykorzystaniem mat treningowych) zobowiązani są do wykładania własnych ręczników na urządzenia lub sprzęt, a po zakończeniu korzystania z urządzeń do przecierania urządzeń przy wykorzystaniu udostępnionych do tego celu przez Klub środków czyszczących.

X. Naruszenia postanowień Regulaminu.
1. Osoby naruszające zasady Regulaminu podczas pobytu w Klubie, w tym porządku w Klubie, mogą zostać poproszone o niezwłoczne opuszczenie Klubu.
2. W stosunku do osób rażąco naruszających zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu, w przypadku kiedy pomimo wcześniejszego upomnienia lub zastosowania sankcji, o której mowa w pkt. 1 powyżej dojdzie do naruszenia ww. zasad lub postanowień Klub może rozwiązać Umowę z Klubowiczem ze skutkiem natychmiastowym.
3. Klubowiczowi przysługuje uprawnienie rozwiązania Umowy z Klubem, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu. Uprawnienie to Klubowicz może zrealizować po uprzednim wezwaniu Klubu do zaprzestania rażącego lub uporczywego naruszania regulaminu w terminie nie krótszym niż 7 dni od wezwania Klubu.
XI. Czas trwania umowy. Prawo odstąpienia od umowy.
1. W przypadku Umów zawartych na czas oznaczony – okres ich trwania został określony w treści Umowy.
2. Po upływie okresu trwania Umowy zawartej na czas oznaczony, dalsze świadczenie usług przez Klub na rzecz Klubowicza wymaga zawarcia przez Strony nowej Umowy, na warunkach i wg cen obowiązujących w dacie zawierania nowej Umowy.
3. Klubowiczowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc pełny miesiąc kalendarzowy.
4. W przypadku dokonywania płatności on-line Klubowiczowi przysługuje prawo odstąpienia od tej czynności. W tym celu ten fakt powinien być zgłoszony na piśmie na adres Klubu wraz z podaniem danych kontaktowych oraz formy w jakiej Klubowicz oczekuje odpowiedzi. Klub w terminie do 14 dni takową prośbę zrealizuje. Fakt odstąpienia od płatności on-line nie oznacza odstąpienia od innych umów zawartych z Klubem, w szczególności umów długoterminowych.
5. W przypadku zawarcia umowy poprzez rejestrację internetową (jeśli Klub dopuszcza taką możliwość) lub poza Klubem (np. w przypadku eventów) Klubowicz ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klubowicz musi poinformować Klub o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane wyłącznie pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Klubu). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klub zwraca wszystkie otrzymane płatności chyba, że Klubowicz rozpoczął korzystanie z Klubu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zostały przez Klubowicza użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klubowicz wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klubowicz nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jednocześnie Klub ma prawo do naliczenia i pobrania opłat w wysokości odpowiadającej iloczynowi wejść do czasu odstąpienia od umowy oraz opłaty za wejście jednorazowe, zgodnie z aktualnym Cennikiem Klubu.
6. W przypadku odejścia od kasy, po dokonanym zakupie zwroty nie będą realizowane.

XII. Wykorzystanie wizerunku
Korzystanie z Klubu wiąże się z możliwością utrwalenia wizerunku Klubowicza, w tym podczas ćwiczeń (i) za pomocą systemu monitoringu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób na terenie Klubu, ochrony mienia, monitorowania stosowania procedur obowiązujących w Premium Fitness & Gym Sp. z o.o., ograniczenia dostępu do Klubu osobom nieuprawnionym, (ii) w celu dołączenia do Karty klubowej i przetwarzanie wizerunku Klubowicza w komputerowym programie recepcyjnym Klubu w celu identyfikacji Klubowiczów (iii) lub w sytuacji, w której będziemy chcieli utrwalić wizerunek Klubowicza na zdjęciach, które mogą zostać opublikowane w mediach społecznościowych, na kanałach należących do Klubu oraz współpracujących z Klubem trenerów i instruktorów. W przypadku chęci utrwalenia wizerunku na zdjęciu i późniejszej jego publikacji – pracownik Klubu każdorazowo przed zrobieniem zdjęcia zapyta Cię o stosowną zgodę. Brak jej wyrażenia nie będzie skutkował jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami. Ewentualne zdjęcia mogą służyć Klubowi do działalności promocyjnej lub reklamowej, a w przypadku braku wyrażenia zgody wizerunek Klubowicza będzie rozpowszechniany wyłącznie w sytuacji, w której będzie on stanowił szczegół całości, tj. zajęcia grupowe, imprezy okolicznościowe.

XIII. Reklamacje
Klubowicz może składać reklamacje, w tym uwagi dotyczące jakości i warunków świadczonych usług zarówno do pracowników Klubu jak i pisemnie na adres Usługodawcy. W takim przypadku powinien podać dane kontaktowe na które powinna być przekazana odpowiedź Klubu. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni.

XIV. Zmiany Regulaminu
1. Klub jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu oraz Cennika Klubu z ważnych powodów. O zmianie Regulaminu oraz Cennika Klubowicz zostanie powiadomiony za pośrednictwem strony internetowej lub wiadomości elektronicznej wysłanej na adres Klubowicza wskazany w Panelu Klienta lub osobiście w recepcji Klubu. Klubowicz jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu ze skutkiem na dzień złożenia Klubowi oświadczenia o wypowiedzeniu.
2. Zmiana Cennika nie wpływa na warunki umów zwartych na czas określony

XV. Uwagi końcowe
1. Klubowicze zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresu zamieszkania oraz adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych. Do czasu przekazania informacji o zmianie adresu pisma wysyłane na podane w Umowie adresy, a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z upływem 14 dni od daty nadania. Adresem korespondencyjnym Klubu jest jego aktualny adres wskazany w niniejszym Regulaminie.
2. Aktualna wersja Regulaminu dostępna będzie na stronie internetowej Klubu albo w recepcji Klubu.
3. W przypadkach, w których Klub będzie zmuszony dokonać wyboru pomiędzy bezpieczeństwem, a komfortem Członków Klubu, zawsze będzie wybierać bezpieczeństwo.
4. Osoby uporczywie zachowujące się w sposób niekulturalny lub zakłócający spokój innych Członków, lub porządek w Klubie mogą zostać pozbawione członkostwa Klubu. Klubowi przysługuje prawo rozwiązania z nimi umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresów wypowiedzenia.
5. W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

XVI. Dane Osobowe
1. Warunkiem uzyskania członkostwa w Klubie jest podanie danych osobowych („Dane Osobowe”) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), niezbędnych do zawarcia Umowy.
2. Klub, celem zawarcia i wykonania umowy, wymaga podania takich danych jak m.in. imię, nazwisko, PESEL (dotyczy obywateli Polski), data urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, zdjęcie. W celu optymalizacji treningu podczas indywidualnych zajęć z trenerem (trening personalny) Klub może też zebrać od Klubowicza informacje o stanie zdrowia – tylko po wyrażeniu przez Klubowicza zgody na przetwarzanie danych o stanie zdrowia.
3. Komunikacja związana z otrzymywaniem informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną jest możliwa wyłącznie po uprzednim wyrażeniu na nią odpowiedniej zgody przez Klubowicza. Komunikacja pomiędzy Klubem a Klubowiczami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze telefonicznej, z zastrzeżeniem, że jest to komunikacja związana z członkostwem w Klubie

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. rodzaju przetwarzanych danych osobowych i praw Klubowiczów z tym związanych:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest PREMIUM FITNESS & GYM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-162), ul.Jana Długosza 74 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: PREMIUM FITNESS & GYM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana Długosza 74, Wrocław 51-162
• przez e-mail: info@premiumgym.pl

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
• wykonania zawartej umowy, w tym umożliwienia Ci korzystania z naszych usług
• realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na:
– identyfikacji Ciebie jako osoby korzystającej z naszych usług,
– rozpatrywaniu zgłoszeń w tym dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony przed roszczeniami
– zapewnieniu bezpieczeństwa (monitoring wizyjny)
– o prowadzeniu marketingu bezpośredniego o badaniu jakości oraz poprawy świadczonych usług;
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w obszarze finansowo – księgowym.

Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę, możemy przetwarzać Twoje dane w celu:
• prowadzenia marketingu produktów i usług podmiotów trzecich
• działalności promocyjnej z wykorzystaniem Twojego wizerunku
• optymalizacji treningu podczas indywidualnych zajęć z trenerem (trening personalny) poprzez zapoznanie się z danymi o stanie Twojego zdrowia.

3. Źródło i kategorie przetwarzanych danych

W większości przypadków Twoje dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, jednak może zdarzyć się, że uzyskamy Twoje dane od Twojego pracodawcy, lub innego podmiotu, który finansuje korzystanie z naszych usług.
Możemy przetwarzać Twoje: dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe, dane finansowe dotyczące płatności i zobowiązań, dane o stanie zdrowia, wizerunek, dane z systemów monitoringu.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:
• przez okres korzystania z naszych usług
• po zakończeniu korzystania z naszych usług do czasu przedawnienia roszczeń z umowy
• w przypadku przetwarzania danych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu
• do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
• przez 30 dni – w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Twoje dane możemy przekazać podmiotom, które świadczą na naszą rzecz różnego rodzaju usługi, w tym w szczególności: w zakresie IT, hostingu, rachunkowości czy consultingu. Takie podmioty mogą przetwarzać Twoje dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1)
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

7. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie ich uniemożliwi zawarcie umowy.

Podstawowe informacje dotyczące uczestnictwa w zajęciach grupowych

• Rezerwacji na wybrane zajęcia grupowe Klubowicze mogą dokonać do 3 dni przed zajęciami w tym także Partnerzy Klubu (Multisport, Fitprofit, Medicover Sport, BeActiv i inni). Rezerwacja odbywa się poprzez stronę internetową www.premiumgym.pl lub w sytuacjach wyjątkowych poprzez recepcję Klubu.

• Dokonywanie rezerwacji on-line jest możliwe za pomocą indywidualnego konta, które jest aktywowane w momencie podpisywania umowy lub można dokonać tego osobiście na stronie internetowej www.premiumgym.pl w zakładce PANEL KLIENTA.

• Klubowicze oraz Partnerzy Klubu mają możliwość rezerwacji maksymalnie do 3 zajęć dziennie.

• Całkowity maksymalny limit zajęć na jakie Klubowicz(ka)/Partner może być w danej chwili zapisany wynosi 4.

• W przypadku braku uczestnictwa w zajęciach grupowych po uprzedniej rezerwacji należy niezwłocznie odwołać rezerwację przez stronę internetową lub zgłosić ten takt do recepcji Klubu (telefonicznie lub osobiście). Nie później niż 3 godziny przed zarezerwowanymi zajęciami. Odwoływanie rezerwacji drogą e-mail nie będzie uważane za skuteczne.

• Dwukrotny brak obecności na zarezerwowane zajęcia równoznaczne jest z blokadą możliwość rezerwacji na okres 7 dni.

• Instruktor zajęć grupowy jest zobowiązany do sprawdzenia czy wszyscy uczestnicy posiadają rezerwację na wybrane zajęcia grupowe.

• Prosimy także o zapoznanie się z pozostałymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w zajęciach grupowych zawartych w Regulaminie Klubu.

• Klubowiczko / Klubowiczu, jeśli napotkasz na jakieś trudności, wątpliwości lub będziesz miał pytania prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta lub z Recepcją Klubu.

Instrukcja dokonywania płatności online PRZELEWY24

• Podczas podpisywania umowy na podany przez Klubowiczkę / Klubwicza adres e-mail wysyłana jest wiadomość aktywacyjna wraz z hasłem do systemu.

• Jeśli z jakichś przyczyn wiadomość taka nie dotarła na podany e-mail, upewnij się czy podałeś prawidłowy adres podczas wprowadzania danych do systemu lub sprawdź wiadomości w SPAMIE.

• Po otrzymaniu wiadomości przejdź do aktywacji konta zgodnie z instrukcjami podawanymi przez system.

• Loginem zawsze będzie Twój PESEL lub e-mail.

• Dostęp do serwisu znajduje się na stronie www.premiumgym.pl w zakładce PANEL KLIENTA.

• W celu rejestracji lub logowania wybierz z listy rozwijalnej Klub.

• Po dokonaniu rejestracji i pomyślnym zalogowaniu będą widoczne raty do opłacenia.

• Postępuj dalej zgodnie z instrukcjami systemu.

• Jeśli napotkasz na trudności zawsze możesz poprosić o pomoc Dział Obsługi Klienta lub w recepcji Klubu.

• Posiadając indywidualne konto w naszym systemie możesz także wygodnie i szybko dokonywać zapisów na zajęcia grupowe, sprawdzać swoją aktywność oraz korzystać z wielu innych przydatnych funkcji.