Regulamin Przelewy24

(nie jest to regulamin Klubu, który znajduje się do wglądu w recepcji Klubu)

I. Definicje.

1. „Klub” – obiekt sportowo-rekreacyjny typu fitness o nazwie Premium Fitness & Gym przy ul. Dobrowolskiego 6, 80-287 Gdańsk, prowadzony przez spółkę PREMIUM FITNESS & GYM, posiadającą NIP: 957-100-96-31, REGON: 220706729.

2. „Umowa o Korzystanie z usług klubu”- dalej „Umowa”- umowa o świadczenie usług zawierana na czas oznaczony przez Klubowicza oraz Operatora. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Umowy i jest udostępniany na stronie www lub w recepcji Klubu.

3. „Wynagrodzenie” – stała w okresie trwania Umowy, opłata miesięczna należna Usługodawcy wnoszona przez Klubowicza zgodnie ze stawkami określonymi w Umowie, ustalana w dacie zawarcia Umowy na podstawie aktualnego Cennika Klubu lub aktualnej oferty promocyjnej, płatna w dniu zawarcia Umowy (pierwsza i ostatnia opłata), a za kolejne okresy miesięczne w terminie określonym w Umowie.

4. „Klubowicz” – osoba fizyczna (osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba, która ukończyła 16 rok życia i przedstawiła pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu), która zawarła Umowę na Korzystanie z usług Klubu.

5. „Firma” – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna, która zakupiła na rzecz Klubowicza karnet upoważniający do korzystania z usług świadczonych w Klubie.

6. „Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia usług w Klubie; stanowi on integralną cześć Umowy. W razie sprzeczności postanowień między Regulaminem, a Umową stosuje się postanowienia Umowy.

7. „Karta klubowa” – imienna (wraz ze zdjęciem) karta warunkująca i umożliwiająca Klubowiczowi wstęp do Klubu oraz dostęp do usług wykupionych w ramach wybranego rodzaju abonamentu (typu karnetu), wydawana Klubowiczowi po podpisaniu Umowy (najpóźniej przed pierwszym wejściem do Klubu).

8. „Usługodawca” – Klub Premium Gym w Gdańsku świadczący usługi na rzecz Klubowicza zgodnie z Umową.

II. Zakres usług świadczonych przez Klub.

1. W ramach Umowy i po uiszczeniu pierwszej opłaty zgodnej z wybraną formą uczestnictwa (członkostwa), Klub oferuje Klubowiczom dostęp do infrastruktury Klubu i dostęp do usług rekreacyjno-sportowych (fitness), których ilość i rodzaj uzależniony jest od typu (rodzaju) wykupionego karnetu.

2. Rodzaje usług, typy karnetów oraz ich ceny określone są w aktualnym Cenniku Klubu.

3. W ramach poszczególnych karnetów wyróżnia się:

3.1) zajęcia indywidualne (korzystanie z nich nie wymaga uprzedniej rezerwacji miejsca):

– Strefa Siłowa (siłownia),

– Strefa Cardio

– Strefa Saun i wypoczynku – czynna w ustalonych godzinach i lokalizacjach

3.2) zajęcia grupowe – korzystanie z nich wymaga uprzedniej rezerwacji miejsca. Ilość miejsca na zajęciach grupowych jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy i grafik zajęć dostępne są w recepcji Klubu lub on line. Należy jednak pamiętać o konieczności odwołania rezerwacji w razie niemożności przyjścia, tak by inny uczestnik mógł skorzystać z zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do blokady rezerwacji dla osób, które zapisane nie przyjdą i nie odwołają rezerwacji w ustalonym terminie tj. minimum 2 godziny przed początkiem zajęć, na które Klubowicz dokonał zaisu. Aby system odnotował wejście na zajęcia i zaliczył je jako odbyte należy w punkcie Obsługi Klienta odnotować wejście za pomocą karty klubowej nie później niż 10 minut przed zarezerwowanymi zajęciami.

4. Klubowicz w zależności od zakresu oferty przypisanej dla wybranego przy podpisaniu umowy rodzaju karnetu otrzymuje prawo do korzystania z zajęć oraz stref objetych ofertą adekwatną do wykupionego członkostwa.

5. Poza usługami przypisanymi w ramach oferty do poszczególnych typów karnetów, Klubowicz może korzystać z usług i kupować towary znajdujące się w aktualnym Cenniku Klubu.

III. Zasady dotyczące kart klubowych.

1. Karta klubowa jest imienna i przypisane tylko do jednej osoby. Nie może być udostępniania osobom trzecim.

2. Posłużenie się Kartą klubową przez osobę trzecią – po wyjaśnieniu sprawy z Klubowiczem – w przypadku zawinionego przez Klubowicza naruszenia Regulaminu, może prowadzić do anulowania Karty klubowej.

3. Koszty związane z anulowaniem ważności Karty klubowej oraz wydaniem nowej – w cenie aktualnie obowiązującej w Cenniku Klubu – ponosi Klubowicz, który dopuścił się zawinionego naruszenia Regulaminu.

4. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu Klubu.

5. Wydanie nowej Karty w zamian za zgubioną, zniszczoną następuje po uiszczeniu opłat za duplikat Karty w wysokości określonej w aktualnym Cenniku Klubu.

IV. Czas trwania umowy. Prawo odstąpienia. Reklamacje.

1. W przypadku Umów zawartych na czas oznaczony – okres ich trwania został określony w treści Umowy.

2. Po upływie okresu trwania Umowy zawartej na czas oznaczony, dalsze świadczenie usług przez Klub na rzecz Klubowicza wymaga zawarcia przez Strony nowej Umowy, na warunkach i wg cen obowiązujących w dacie zawierania nowej Umowy.

3. W przypadku umów długoterminowych – rocznych Klubowiczowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże Klubowicz zobowiązany jest do wyrównania dokonanych opłat miesięcznych do ceny miesięcznego karnetu obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Klubowi przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy w przypadkach łamania zasad określonych w Regulaminie.

4. W przypadku dokonywania płatności on-line Klubowiczowi przysługuje prawo odstapienia od tej czynności. W tym celu ten fakt powinien być zgłoszony na piśmie na adres Usługodawcy wraz z podaniem danych kontaktowych oraz formy w jakiej Klubowicz oczekuje odpowiedzi. Klub w terminie do 14 dni takową prośbę zrealizuje. Fakt odstąpienia od płatności on-line nie oznacza odstąpienia od innych umów zawartych z Klubem. W szczególności umów dlugoterminowych.

5. W przypadku dokonywania płatności on-line Klubowiczowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji do tej czynności. W tym celu ten fakt powinien być zgłoszony na piśmie na adres Usługodawcy wraz z podaniem danych kontaktowych oraz formy w jakiej Klubowicz oczekuje odpowiedzi. Klub w terminie do 14 dni na takową reklamację odpowie.

V. Uwagi końcowe

1. Klubowicze zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresu zamieszkania, oraz adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych. Do czasu przekazania informacji o zmianie adresu pisma wysyłane na podane w Umowie adresy, a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z upływem 14 dni od daty nadania. Adresem korespondencyjnym Klubu jest jego aktualny adres wskazany w niniejszym Regulaminie.

2. Aktualna wersja Regulaminu dostępna będzie na stronie internetowej Klubu albo w recepcji Klubu.

3. W przypadkach, w których Klub będzie zmuszony dokonać wyboru pomiędzy bezpieczeństwem, a komfortem Członków Klubu, zawsze będzie wybierać bezpieczeństwo.

4. Osoby uporczywie zachowujące się w sposób niekulturalny lub zakłócający spokój innych Członków, lub porządek w Klubie mogą zostać pozbawione członkostwa Klubu.

5. W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.